Globlex Gold
บริษัทโกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ( CAC Council ) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
การเปิดบัญชีกับเรา


 

(ติดต่อขอใบสมัครตัวจริงได้ที่ Tel : 02-672-5995)


เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา

1.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ของลูกค้า จำนวน 1 ฉบับ

2.   สำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้า จำนวน 1 ฉบับ

3.   สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงเลขบัญชีธนาคารของเจ้าของบัญชีซื้อขายเท่านั้น

(ไทยพาณิชย์* /  กสิกรไทย* /กรุงเทพ* / กรุงไทย* /  กรุงศรีฯ* / ธนชาต / ทหารไทย*) 

และยอดแสดงรายการเคลื่อนไหวย้อนหลังอย่างน้อย 3  เดือน นับจากวันขอเปิดบัญชี จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ (*) ธนาคารที่ให้บริการหัก ATS

4.   กรณีมอบอำนาจ  (ถ้ามี) 

4.1    หนังสือมอบอำนาจ  จำนวน 1 ฉบับ 

4.2    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ

4.3    สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ

นิติบุคคล

1.   สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  จำนวน 1 ฉบับ

2.   สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ

3.   สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ

4.   สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล จำนวน 1 ฉบับ

5.   สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่แสดงเลขบัญชีธนาคารของนิติบุคคลที่เปิดบัญชีซื้อขายเท่านั้น

(ไทยพาณิชย์* /  กสิกรไทย* /กรุงเทพ* / กรุงไทย* /  กรุงศรีฯ* / ธนชาต / ทหารไทย*) 

และยอดแสดงรายการเคลื่อนไหวย้อนหลังอย่างน้อย 3  เดือน นับจากวันขอเปิดบัญชี จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ (*) ธนาคารที่ให้บริการหัก ATS

6.   กรณีมอบอำนาจ  (ถ้ามี) 

6.1    หนังสือมอบอำนาจ  จำนวน 1 ฉบับ 

6.2    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ

6.3    สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ

 

บัญชีสำหรับลูกค้าโอนเงินชำระราคาทองคำ

ชื่อบัญชี บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

สาขา

ไทยพาณิชย์*

กระแสรายวัน

049-3-13915-9

ถนนวิทยุ

กสิกรไทย*

กระแสรายวัน

617-1-00062-7

ออลซีซั่นส์เพลส

กรุงเทพ*

กระแสรายวัน

911-3-00046-8

ย่อยถนนวิทยุ

กรุงไทย*

กระแสรายวัน

000-6-13949-3

สำนักนานาเหนือ

กรุงศรีอยุธยา*

กระแสรายวัน

594-0-00253-1

ออลซีซั่นส์เพลส

ธนชาต

กระแสรายวัน

152-3-00008-0

ออลซีซั่นส์เพลส

ไทยพาณิชย์*

ออมทรัพย์

049-4-33726-3

ถนนวิทยุ

ทหารไทย*

ออมทรัพย์

263-2-00690-0

ออลซีซั่นส์เพลส

ธนชาต

ออมทรัพย์

152-2-00775-4

ออลซีซั่นส์เพลส

เฉพาะธนาคารกสิกรไทย ที่โอนผ่านทางATM หรือ ทางอินเตอร์เน็ต โดยเลือก สินค้าและบริการ

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

สาขา

กสิกรไทย*

ออมทรัพย์

617-2-02402-3

ออลซีซั่นส์เพลส

 

หมายเหตุ (*) ธนาคารที่ให้บริการหัก ATS

 


บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 12 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-672-5995   โทรสาร : 02-672-5996   E-mail : goldinfo@globlex.co.th    website : http://www.globlexholding.co.th/ , http://www.globlexgold.com
   
   บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  GCAP GOLD  96.50%  ข่าวกิจกรรม  บทวิเคราะห์เช้า  Tel : 02-672-5995  
   GLOBLEX SECURITES  ร้านโกลด์สยาม ตรงข้ามศาลาเฉลิมกรุง  99.99%  ข่าวประชาสัมพันธ์  บทวิเคราะห์บ่าย  Fax : 02-672-5996  
   GLOBLEX DERIVATIVES  ร้านทองจิ้นไถ่เฮง ตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์ วรจักร  โครงการออมทอง    ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน  Facebook  
     บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จำกัด  App mobile      Youtube  
       Gold Trade Online      Line : @globlex  
       เปิดบัญชีกับเรา