Globlex Gold
บริษัทโกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ( CAC Council ) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการบริษัท
Investor Relation

            บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2547 ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,460,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 1,089,076,392 บาท บริษัทดำเนินธุรกิจกหลัก คือ ธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และธุรกิจซื้อขายทองคำแท่ง ดังนี้

ธุรกิจการลงทุน

บริษัทได้เข้าไปลงทุนถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 3 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทแกนในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99  ,  ในบริษัท เอเซีย อิควิตี้ เวนเจอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99  และ ในบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.50  รายละเอียดของบริษัทย่อยมีดังนี้            

          1.   บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 500 ล้านบาท ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 25) การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
         2.  บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2547 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.50 มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน
         3.   บริษัท เอเซีย อิควิตี้ เวนเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2549 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ที่มิใช่ธุรกิจการเงิน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างการลงทุนของบริษัทให้ชัดเจนและแยกเป็นต่างหากจากธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน ตลอดจนเงินลงทุนอื่นๆ ของบริษัทในหลักทรัพย์จดทะเบียน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ฯลฯ โดยเน้นการลงทุนในกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือเป็นธุรกิจที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน หรือเป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันยังไม่ได้ลงทุนในธุรกิจใด

ธุรกิจซื้อขายทองคำแท่ง
         บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งตั้งแต่ปี 2552 โดยได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เพื่อขยายกิจการให้เกิดความครอบคลุมทั้งในเครื่องมือด้านการลงทุนและการออม จากเดิมที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุน ซึ่งปัจจุบันธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งถือเป็นธุรกิจหลักที่มีสัดส่วนรายได้มากที่สุด

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท :                  บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
                                Globlex Holding Management Public Company Limited
   

ชื่อย่อบริษัท :             GBX
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :    87/2 อาคาร ซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี                                                                        
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขทะเบียนบริษัท :    0107547000435
Home Page :            https://www.globlexholding.co.th/  , https://www.globlexgold.com/
โทรศัพท์ :                02-672-5995
โทรสาร :                  02-672-5996
ทุนจดทะเบียน :         1,460,000,000 บาท
หุ้นสามัญ :                1,460,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ :          1 บาทต่อหุ้น
ทุนเรียกชำระแล้ว :     1,089,076,392 บาท

 

ชื่อที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ


            นายทะเบียนหลักทรัพย์
                             บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
                             เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
                             แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
                             โทรศัพท์ (66 2) 009 9999


          ผู้สอบบัญชี
                            นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
                            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขที่  6797
                            บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
                            11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27
                            ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120
                            โทร. (66 2) 034 0000


          ที่ปรึกษากฎหมาย
                           บริษัท คอมมอนลอว์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
                           86/12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
                           โทร. (66 2) 930 6357

 

 


 
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 12 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-672-5995   โทรสาร : 02-672-5996   E-mail : goldinfo@globlex.co.th    website : http://www.globlexholding.co.th/ , http://www.globlexgold.com
   
   บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  GCAP GOLD  96.50%  ข่าวกิจกรรม  บทวิเคราะห์เช้า  Tel : 02-672-5995  
   GLOBLEX SECURITES  ร้านโกลด์สยาม ตรงข้ามศาลาเฉลิมกรุง  99.99%  ข่าวประชาสัมพันธ์  บทวิเคราะห์บ่าย  Fax : 02-672-5996  
   GLOBLEX DERIVATIVES  ร้านทองจิ้นไถ่เฮง ตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์ วรจักร  โครงการออมทอง    ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน  Facebook  
     บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จำกัด  App mobile      Youtube  
       Gold Trade Online      Line : @globlex  
       เปิดบัญชีกับเรา